• +48 691 732 631
 • biuro@topin.pl

§1. General Information

The data controller is Topin Polska Sp. z o.o. with the address: ul.Perzycka 12, 60-182 Poznań, Poland, NIP: 7792524655. Data protection is carried out in accordance with the requirements of applicable law, and the data is stored on secure servers. The terms are interpreted according to the glossary of the Terms and Conditions or as described in the Privacy Policy (if directly derived from the description). For better understanding of the Privacy Policy, the term “User” has been replaced with “You,” and “Administrator” with “We.” The term “GDPR” refers to the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of April 27, 2016, concerning the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC. Personal data provided in the landing page form is treated as confidential and is not visible to unauthorized persons.

§2. Data Controller

The service provider is the data controller for its customers. This means that if you have an account on our website, we process your data such as name, surname, email address, phone number, position, workplace, and IP address. The service provider is also the data controller for individuals subscribed to the newsletter and those registered for webinars. Personal data is processed:

a. in accordance with personal data protection regulations,

b. according to the implemented Privacy Policy,

c. to the extent and purpose necessary for the conclusion, shaping, modification, or termination of the Agreement and the proper provision of services electronically,

d. to the extent and purpose necessary for the legitimate interests pursued by the controller or a third party, provided that such processing does not infringe on the rights and freedoms of the data subject; in particular, processing is carried out based on your consent, for example, if you have subscribed to the newsletter or webinar.

Anyone whose data we process (if we are their controller) has the right to access, rectify, delete, or limit processing, the right to object, and the right to lodge a complaint with the supervisory authority. Contact with the person overseeing the processing of personal data in the service provider’s organization is possible electronically at the email address: biuro@topin.pl.

We reserve the right to process your data after the termination of the Agreement or withdrawal of consent only to the extent necessary for pursuing possible claims before a court or if national or EU regulations or international law obliges us to retain data. The service provider has the right to provide the user’s personal data and other data to authorized entities based on applicable legal provisions (e.g. law enforcement authorities).

Deletion of personal data may occur as a result of withdrawing consent or submitting a legally permissible objection to the processing of personal data. The service provider does not disclose personal data to other entities than those authorized based on applicable legal provisions. We have implemented pseudonymization, data encryption, and access control to minimize the consequences of a potential data security breach. Personal data is processed only by persons authorized by us or processors with whom we closely cooperate. Setting and withdrawing consents is possible by contacting biuro@topin.pl.

§3. Cookies

The topin.pl website uses cookies. These are small text files sent by the web server and stored by the browser’s computer software. When the browser reconnects to the site, the site recognizes the type of device from which the user is connecting. Parameters allow only the server that created them to read the information contained in them. Cookies make it easier to use previously visited websites. The collected information includes the IP address, type of browser used, language, operating system type, internet service provider, information about the time and date, location, and information sent to the website through the contact form. The collected data is used to monitor and check how users use our websites to improve the functioning of the service, providing more efficient and trouble-free navigation. User behavior on the site is monitored using the Google Analytics tool. Cookies identify the user, allowing customization of the content of the website they use to their needs. By remembering their preferences, cookies enable appropriate customization of advertisements directed to them. We use cookies to ensure the highest standard of comfort for our service, and the collected data is used only within the company for optimization purposes. On our website, we use the following cookies [naturally, you need to adjust the content to the cookies used by you]:

a) “necessary” cookies, enabling the use of services available within the service, e.g., authentication cookies used for services requiring authentication within the service;

b) cookies for security purposes, e.g., used to detect abuses in the field of authentication within the service;

 

c) “performance” cookies, enabling the collection of information on the use of website pages;

d) “functional” cookies, allowing the “remembering” of user-selected settings and personalization of the user interface, e.g., in terms of the selected language or region, font size, appearance of the website, etc.;

e) “advertising” cookies, allowing the delivery of advertising content more tailored to their interests.

The user can disable or restore the option of collecting cookies at any time by changing the settings in their web browser.

Additional personal data, such as email address, is collected only in places where the user, by filling out the form, has clearly given consent to this. The above data is kept and used only for the purposes necessary to perform a specific function.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
AKCEPTUJĘ
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Adres naszej strony internetowej to: topin.pl §1. Informacje ogólne
  1. Administratorem danych jest Topin Polska Sp. z o.o. z ul.Perzycka 12, 60-182 Poznań, Polska,  NIP: 7792524655. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  1. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
  1. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  1. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych
§2. Administrator Danych
  1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
  1. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar.
  1. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo] zapisałeś się na webinar.
  1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@flipynadmorzem.pl.
  1. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  1. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  1. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  1. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  1. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  1. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
  1. Ustawienie oraz wycofanie zgód możliwe poprzez kontakt biuro@topin.pl
§3. Pliki cookies
  1. Witryna topin.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  1. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  1. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
  1.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
Save settings
Cookies settings
X

depo 25 bonus 25

depo 25 bonus 25

slot bet 100

slot bet 100

bonus new member

joker123

joker123

mahjong slot